Kierunki kształcenia

 

Zespół Szkół nr 1 in gen. Józefa Bema oferuje przyszłym uczniom wiele rozwojowych kierunków kształcenia.

Są to kierunki, które zapewniają lepszy start w poszukiwaniu pracy na dzisiejszym rynku.

Są to takie kierunki jak:

1. Technik elektryk

2. Technik informatyk

3. Technik teleinformatyk

4. Technik cyfrowych procesów graficznych

5. Technik energetyk

6. Technik logistyk

 

 

TECHNIKUM

311303 technik elektryk

Kwalifikacje zawodowe:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

E. 24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik elektryk zajmuje się montażem, instalacją i naprawą maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

-        Montuje instalacje, podzespoły i urządzenia elektryczne.

-        Diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy.

-        Dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych.

-        Stosuje ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć.

-        Dokonuje konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

-        Planuje i nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej.

Technik elektryk powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie elektryki, obwodów elektrycznych, urządzeń rozdzielczych i zasilających, instalacji elektrycznych oraz maszyn indukcyjnych. Technik elektryk powinien umieć kompleksowo wykonywać instalacje elektryczne, montaż maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji projektowej – technicznej, obowiązujących przepisów i zasad, wiedzy technicznej. Osoba wykonująca zawód technika elektryka powinna samodzielnie prowadzić prace konserwacyjne maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, a w razie konieczności przeprowadzić prace naprawcze.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej, zakładach naprawczych i produkcyjnych, a także w biurach projektowych czy punktach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektrycznych.

311307 technik energetyk

Kwalifikacje zawodowe:

E. 22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik energetyk eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej i cieplnej.

-        Zajmuje  się  nadzorem  procesów  wytwarzania,  przetwarzania,  przesyłania,  gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii w różnych dziedzinach przemysłu, np. elektrotechnicznego, czy automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi i technologicznymi. Zależnie od rodzaju energii, z którą ma do czynienia w pracy – może być energetykiem cieplnym (termoenergetykiem), energetykiem wodnym (hydroenergetykiem), elektroenergetykiem, energetykiem jądrowym czy energetykiem wiatrowym.

-        Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.

-        Przeprowadza naprawy i konserwację maszyn i urządzeń energetycznych.

-        Posługuje się systemami informatycznymi, automatyką przemysłową i urządzeniami pomiarowymi.

-        Zajmuje się gospodarką paliwową, wodną oraz gospodarką odpadami.

Technik energetyk powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie: mechaniki, elektrotechniki, termodynamiki, konstrukcji i technologii mechanicznych, elektroniki i automatyki maszyn i urządzeń energetycznych, technologii wytwarzania energii.

Technik energetyk powinien umieć wykonać montaż, demontaż oraz zająć się eksploatacją urządzeń wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny, umieć wykonywać zadania związane z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania nimi.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną.

351203 technik informatyk

Kwalifikacje zawodowe:

E. 12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

E. 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E. 14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik informatyk zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektowaniem i administrowaniem lokalnymi sieciami komputerowymi.

-        Instaluje  systemy  operacyjne  oraz  własne  programy  i  aplikacje  w  komputerach  osobistych  oraz urządzeniach  peryferyjnych.

-        Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania.

-        Prowadzi prace serwisowe i naprawcze sprzętu oraz urządzeń peryferyjnych w punktach naprawy.

-        Projektuje i wykonuje bazy danych oraz administruje nimi.

-        Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

-        Usuwa  uszkodzenia  powstające  w  urządzeniach  systemu  komputerowego  oraz  testuje  jakość  ich pracy.

-        Programuje w wybranych językach.

Technik informatyk powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie szeroko rozumianej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i geometrii analitycznej, sieci komputerowych, mikroprocesorów, a także elementów programowania. Technik informatyk powinien znać język angielski umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej oraz obsługę oprogramowania i aplikacji.

Technik informatyk powinien umieć: wykonać montaż sprzętu komputerowego, naprawić ten sprzęt, zdiagnozować oprogramowanie, administrować sieci komputerowe. Na tym stanowisku niezbędna jest umiejętność projektowania i tworzenia sieci komputerowych i baz danych, umiejętność instalacji oprogramowania oraz pisania programów w różnych językach programowania.

Technik informatyk ma szerokie możliwości zatrudnienia. Może pracować wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane komputery oraz urządzenia peryferyjne, a także sieci komputerowe. Osoba w tym zawodzie  może  pracować  w  dużych  firmach,  w  ośrodkach  obliczeniowych,  instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Praca technika informatyka zazwyczaj jest wykonywana samodzielnie i indywidualnie, jednakże osoba na tym stanowisku ma częste kontakty z innym osobami – zarówno użytkownikami, jak i współpracownikami.

351103 technik teleinformatyk

Kwalifikacje zawodowe:

E. 15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.

E. 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E. 16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik teleinformatyk zajmuje się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów – przewodowych i bezprzewodowych (np. sieci komputerowych, sieci komórkowych).

-        Montuje i uruchamiania, a także eksploatuje zestawy komputerowe, urządzenia sieciowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne.

-        Ocenia stan techniczny komputerów, konserwuje i naprawia sprzęt komputerowy, teletransmisyjny i teleinformatyczny, a także sieci teleinformatyczne.

-        Projektuje, buduje i uruchamia lokalne sieci komputerowe LAN.

-        Zajmuje  się  instalowaniem  i  eksploatowaniem  oprogramowania  sieciowego  oraz  zabezpieczeniem komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed wirusami.

-        Administruje i nadzoruje pracę sieci teleinformatycznych.

-        Weryfikuje poszczególne kategorie produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania wymagań technicznych.

-        Kontroluje  urządzenia  komputerowe,  teletransmisyjne  i  teleinformatyczne  w  fazie  wytwórczej  i eksploatacyjnej.

Technik teleinformatyk powinien mieć wiedzę na temat technologii i elementów teleinformatycznych, komputerowego  wspomagania  projektowania,  układów  cyfrowych  oraz  podstaw  teleinformatyki przetwarzania i obróbki sygnałów urządzeń techniki komputerowej.

Technik  teleinformatyk  może  pracować  w  różnych  zakładach  pracy,  przedsiębiorstwach  korzystających z informacji w formie elektronicznej, firmach montujących i sprzedających komputery i telefony komórkowe, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych oraz firmach projektujących i wdrażających rozwiązania teleinformatyczne.

311911 technik cyfrowych procesów graficznych

Kwalifikacje zawodowe:

A. 54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.

A. 25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

A. 55. Drukowanie cyfrowe.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

-        Przygotowuje publikacje i prace graficzne do drukowania, między innymi wykonuje poprawki w układzie tekstu i oprawie graficznej danego materiału, korektę kolorów w plikach graficznych, dostosowuje wymiary otrzymanych materiałów, grafik tak, aby uzyskać pożądany efekt.

-        Obsługuje cyfrowe systemy produkcyjne stosowane w poligrafii. Przygotowuje i opracowuje prezentacje graficzne i multimedialne. Wykonuje i wdraża internetowe projekty multimedialne.

-        Drukuje przygotowane wcześniej materiały.

Technik cyfrowych procesów graficznych powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie grafiki, obsługi komputera wraz z oprogramowaniem edytorskim, graficznym, technik malarskich, graficznych, typografii, podstaw fotografii oraz grafiki (przestrzennej).

Miejscem pracy technika cyfrowych procesów graficznych jest pomieszczenie biurowe w agencjach reklamowych, studiach graficznych, koncernach produkujących własne materiały graficzne, studiach telewizyjnych, wydawnictwach. Osoba na tym stanowisku wykorzystuje w pracy swoje zdolności manualne oraz zmysł estetyczny i wiedzę z dziedziny sztuk pięknych. Może tworzyć ogólne wizje dużych projektów lub kampanii reklamowych. Praca ma charakter zadaniowy, dlatego ważna jest umiejętność organizacji czasu pracy. Podstawowym narzędziem pracy technika cyfrowych procesów graficznych jest komputer, urządzenia peryferyjne, takie jak np. skaner, drukarka, aparat cyfrowy oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki.

333107 technik logistyk

Kwalifikacje zawodowe:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Główne zadania i wykonywane czynności:

-        Technik logistyk zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

-        Zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów.

-        Zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego. Organizuje łańcuchy dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki. Zajmuje się magazynami, dowozem i wywozem wyrobów, produktów.

-        Dobiera środki transportu do realizowanego zadania.

-        Dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zapewnia system dystrybucji.

-        Wyodrębnia i monitoruje koszty logistyki oraz prowadzi rozliczenia z klientami, dba o efektywność firmy, prowadząc do obniżania kosztów własnych oraz firm- partnerów.

-        Przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe, przewozowe, raporty magazynowe.

Technik logistyk powinien mieć wiedzę z zakresu ekonomii, transportu i logistyki. Osoba na tym stanowisku powinna znać i rozumieć fakty, teorie i metody związane z łańcuchem dostaw. Powinna mieć wiedzę w zakresie procesów logistycznych, organizacji i ekonomiki transportu. Technik logistyk powinien znać regulacje prawne obowiązujące w różnych gałęziach transportu.

technik logistyk powinien umieć planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w  łańcuchach  dostaw,  zarządzać  zapasami  oraz  samodzielnie  organizować  prace  związane z gospodarką magazynową i gospodarką odpadami. Osoba na tym stanowisku powinna umieć także zarządzać gospodarką odpadami, planować i organizować prace związane z procesem logistycznym. Na tym stanowisku ważna jest też umiejętność obsługi komputera.

Technik logistyk pracuje w pomieszczeniach biurowych w magazynach, halach, hangarach. Może pracować w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych, a także w przedsiębiorstwach, firmach transportowo-spedycyjnych. Podstawowymi narzędziami pracy na tym stanowisku są: komputer z dostępem do internetu oraz programy służące do zbierania i analizowania danych oraz informacji, programy obsługujące procesy logistyczne, telefon, fax.

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter