Technik teleinformatyk

Teleinformatyka łączy w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki. Obserwujemy jej ciągły dynamiczny rozwój. Teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie, eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.

Szkoła współpracuje z różnymi zakładami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z następujących kwalifikacji:

  • E 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E 15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
  • E 16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

W cyklu kształcenia, uczeń zdaje egzamin z danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z wybranej kwalifikacji. Uczeń zdobywa tytuł technika teleinformatyka, gdy ukończy szkołę średnią i zda trzy egzaminy potwierdzające jego kwalifikacje. Proponowane przedmioty rozszerzone to matematyka, fizyka, język obcy, geografia.

 

Po ukończeniu nauki w naszej szkole w zawodzie technik teleinformatyk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1)uruchamiania i utrzymania terminali przyłączy abonenckich;

2)projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;

3)montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;

4) instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;

5)administrowania sieciami teleinformatycznymi.

 

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:

  • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,
  • firmach montujących i sprzedających komputery,
  • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
  • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów informatycznych,
  • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych
  • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
  • firmach montujących i naprawiających telefony.

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter